OBAVIJESTI I UPUTE za prijam Stručnog suradnika za promociju i marketing

Na temelju čl. 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i  Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske, URBROJ:139/2017-07-24/4, dana 2. kolovoza 2017. godine, raspisuje se  
 
NATJEČAJ
 
Za zasnivanje radnog odnosa -  Stručni suradnik za promociju i marketing, 
1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme 
 
Sukladno raspisanom natječaju, koji je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s danom 2. kolovoza 2017., objavljuju se
 
 
 
OBAVIJESTI  I  UPUTE
za prijam Stručnog suradnika za promociju i marketing,
 
Opis poslova: 
 
sudjeluje u organizaciji priprema manifestacija i turističkih događanja u organizaciji/su-organizaciji Turističke zajednice, obavlja tehničke i pomoćne poslove uredskog poslovanja, 
izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela zajednice, arhivira spise, dokumentaciju idr., vrši prijem i otpremu pošte, vrši prijem ulaznih računa, sudjeluje u pripremama materijala za sjednice skupštine i Turističkog vijeća, obavlja marketinške i promotivne aktivnosti u osobnim kontaktima s posjetiteljima, obavlja poslove odnosa s javnošću i medija, surađuje i koordinira djelatnost promidžbe sa drugim turističkim zajednicama, predlaže, priprema, i vodi brigu oko izrade promotivnih materijala, organizira prezentaciju turističkih dionika na području destinacije, upravlja i aktivno održava Internet stranicu TZG Novska i ostalih povezanih stranica koje predstavljaju turističku ponudu grada Novske, obavlja stručne i sve druge poslove koje mu povjeri direktor Turističkog ureda TZG Novske i predsjednik TZG Novske.
 
 
Podaci o plaći: 
 
Podaci o Plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Novske (www.novskaturist.hr).  Slijedom toga plaća radnog mjesta, za koje se raspisuje oglas, čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 2,0 i osnovice za izračun plaće (2.705,00 kn, bruto iznos), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje:
1.Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)
2.Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 85/15 ; NN 121/16),
3.Zakon o pružanju usluga u turizmu - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 68/07; NN 88/10; NN 30/14; NN 89/14; NN 152/14),
4.Zakon o članarinama u turističkim zajednicama - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 88/10; NN 110/15) ; (NN 121/16),
5.Zakon o boravišnoj pristojbi - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 152/08; NN 59/09; NN 97/13; NN 158/13; NN 30/14),
6.Zakon o turističkoj inspekciji (NN 19/14),
7.Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
 
 PRAVILA TESTIRANJA
 
1.  Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta.
2. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
3. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela; napuštati prostoriju u kojoj sa odvija provjera; razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljane poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj.
4. Za pismenu provjeru posebnih  znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Ukupan broj bodova koji kandidat može ostvariti nakon pismene provjere znanja je 10 bodova.
5. Smatra se da je kandidat položio ako je u svakoj od provjera navedenih u točki 4. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
6. Kandidati koji su zadovoljili uvjete iz točke 5. mogu pristupiti razgovoru (intervjuu). 
7. Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
8. Povjerenstvo kroz razgovor – intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i viziju razvoja turizma grada Novske. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
 
9. Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
 
 
Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. 
Povjerenstvo dostavlja Predsjedniku Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva. 
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije sklapanja ugovora o radu.
Predsjedniku Skupštine i Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Novske donosi rješenje o zasnivanju radnog odnosa Voditelja funkcionalnog marketinga i projektnog planiranja, koje se dostavlja svim kandidatima koji su se prijavili za to radno mjesto.
 
Kandidat koji nije zadovoljan provedbom natječaja i izabranim kandidatom, ima pravo podnijeti žalbu Turističkom vijeću Grada Novske.
 
POZIV ZA TESTIRANJE bit će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web-stranici Turističke zajednice Grada Novske.
   
 
 
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVSKE
TURISTIČKI URED
ULICA KRALJA TOMISLAVA 2
44330 NOVSKA
OIB: 21665908269
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 44 600 062
tel/fax: +385 (0) 44 601 305

Predsjednik: Marin Piletić, prof.

Facebook stranice TZG Novske

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak: 7,00 – 15,00 sati

Log In or Register